SIA "ADAX 2" un SIA "Talsu Ūdens" 

par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu


Līgums tiek noslēgts par katru daudzdzīvokļu māju atsevišķi un SIA „ADAX 2” tagad sniedz informāciju  SIA „Talsu Ūdens”

par iepriekšējā mēnesī uzskaitīto, samaksāto un nesamaksāto rēķinu iedzīvotājiem par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu.

Parādniekiem ūdens padeve uz  dzīvokli atbilstoši tiks atslēgta un, pēc parāda nomaksas, ūdens tiks pieslēgts.

Lai iegūtu precīzākus datus par patērētā ūdens daudzumu, visi ūdens skaitītāji pakāpeniski tiks aprīkoti ar attālināto nolasīšanas sistēmu.

Tad iedzīvotājiem arī nebūs katru mēnesi jāziņo skaitītāju rādījumi. 

 Katra mēneša pēdējo divu dienu laikā obligāti ir jāpaziņo ūdens skaitītāja rādījumi   (arī tad, ja ūdens nav patērēts)

 www.adax2.lv/ skaitītāja rādījumi

 pa telefonu: 63291424

 ar ūdens uzskaites lapiņām


Par ūdens patēriņu daudzdzīvokļu mājās norēķinās pēc mājā esošā ūdens skaitītāja rādījuma.

Tāpēc iedzīvotāji, kuriem dzīvoklī uzstādīti ūdens skaitītāji, norēķinās par patērēto ūdeni pēc skaitītāja rādījuma mēneša beigās.

Iedzīvotāji, kuriem nav dzīvoklī uzstādīti ūdens skaitītāji: par ūdeni jāmaksā pēc šāda aprēķina: no kopējā mājā patērētā ūdens daudzuma atņem ūdens daudzums, ko uzskaita pēc skaitītājiem dzīvokļos; atlikušais ūdens daudzums m3 tiek sadalīts uz dzīvokļu skaitu, kuros nav skaitītāji. Katru mēnesi uz rēķina tiek norādīts patērētais ūdens daudzums m3 un summa.

Iesakām! Dzīvokļos uzlikt ūdens skaitītāju, lai jūs varētu norēķināties tikai par to ūdeni, ko patērējat dzīvoklī.

Ja mājā aukstā ūdens ievadā un visos dzīvokļos ir uzstādīti skaitītāji, bet ir izveidojusies starpība starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos noteikto ūdens patēriņu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, ūdens patēriņa starpību sadalot proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļu īpašumos un šī summa norādīta uz rēķina ( atbilstoši 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013. punktam Nr.19.)

 

 

Izmaiņas:

  • Sākot ar 01.07.2016.apsaimniekošanas pakalpojums tiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli 21 % saskaņā ar 30.11.2015. grozījumiem PVN likumā.

  • Aprēķini par pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās tiek veikti atbilstoši 15.07.2015. MK noteikumiem Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem".
  • Mundigciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju ievērībai!  01.02.2016. SIA "Talsu namsaimnieks "  noteicis jaunu cenu par   siltumenerģiju : 68.94 EUR/MWh ar PVN. 
  •  Sākot ar 01.05.2012. dzīvojamām mājām Talsos Dundagas ielā 8, 10 un 12, Darba ielā 7 un 19a, Rīgas  ielā 1 un 3 SIA "Talsu Bio-Enerģija"noteicis siltumenerģijas tarifu 63,9359 EUR/MWh  ar PVN.
  • SIA "Eco Baltia vide" no 01.09.2014. noteikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 15,55 EUR par m3  ar PVN.
  •  SIA "Talsu ūdens" no 01.08.2015. noteikusi jaunu tarifu ūdens un kanalizācijas pakalpojumam- 2.10 EUR par m3  bez PVN.

Māja:
Parole: